κασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cassia spice, Cinnamomum iners
 • Note: also spelled κασσία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκασίακασίαι
GENκασίαςκασιῶν
DATκασίᾳκασίαις
ACCκασίανκασίας
VOCκασίακασίαι
κασίᾳ
κασίαν
κασίας
κασσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cassia spice, Cinnamomum iners
 • Note: also spelled κασία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκασσίακασσίαι
GENκασσίαςκασσιῶν
DATκασσίᾳκασσίαις
ACCκασσίανκασσίας
VOCκασσίακασσίαι
κασσιτέρινον
κασσιτέρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of tin
 • Forms:
  • κασσιτέρινον Adj: Acc Sing Masc
κασσίτερον
κασσίτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tin (the metal element, symbol Sn)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκασσίτεροςκασσίτεροι
GENκασσιτέρουκασσιτέρων
DATκασσιτέρῳκασσιτέροις
ACCκασσίτερονκασσιτέρους
VOCκασσίτερεκασσίτεροι
κασσιτέρου
κασσιτέρῳ