συντήκω
 • Meaning: to become extremely weak mentally
συντηρεῖ, συντήρει
συντηρεῖν
συντηρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to keep, preserve
 • Root: συντηρέω
συντηρέω
 • Meaning:
  • to protect, preserve, defend (against harm or ruin)
  • to keep in mind, be concerned about (something)
  • to store in memory
  • to keep (friendship, promise, faith)
  • to hold or treasure up (in one's memory), remember
  • to observe strictly, watch, watch out for
  • to watch over and keep from danger
  • to maintain carefully
  • to adhere to (a command) and practise it
  • to cling to and not let go of
 • Forms:
Present
 • συντηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συντηρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • συντηροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συντηροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συντηροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συντηρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συντηρεῖν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • συνετήρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • συντηρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντηρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συντηρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συντηρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • συνετηρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνετήρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνετηρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • συνετήρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετηρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνετήρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνετήρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συντηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • συντηρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συντηρήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συντήρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συντηρήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
συντηρηθήσεται
συντηρῆσαι
συντηρήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to keep, preserve
 • Root: συντηρέω
συντηρήσατε
συντηρήσει
συντηρήσεις
συντηρήσητε
συντήρησον
συντηρήσουσι, συντηρήσουσιν
συντηρήσω
συντηρουμένων
συντηροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συντηρέω
συντηροῦνται
συντηροῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to keep, preserve
 • Root: συντηρέω
συντηροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to keep, preserve
 • Root: συντηρέω
συντηροῦσιν
συντηρῶν