ἑπτά
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seven
ἑπταετῆ
ἑπταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seven years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑπταετήςἑπταετές
GENἑπταετοῦς
DATἑπταετεῖ
ACCἑπταετῆἑπταετές
Plural
 MascFemNeut
NOMἑπταετεῖςἑπταετῆ
GENἑπταετῶν
DATἑπταετέσι(ν)
ACCἑπταετεῖςἑπταετῆ
ἐπταίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
ἐπταικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πταίω
ἔπταισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
ἔπταισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
ἔπταισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
ἑπτακαίδεκα
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seventeen
ἑπτακαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventeenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑπτακαιδέκατοςἑπτακαιδεκάτηἑπτακαιδέκατον
GENἑπτακαιδεκάτουἑπτακαιδεκάτηςἑπτακαιδεκάτου
DATἑπτακαιδεκάτῳἑπτακαιδεκάτῃἑπτακαιδεκάτῳ
ACCἑπτακαιδέκατονἑπτακαιδεκάτηνἑπτακαιδέκατον
VOCἑπτακαιδέκατεἑπτακαιδεκάτηἑπτακαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἑπτακαιδέκατοιἑπτακαιδέκαταιἑπτακαιδέκατα
GENἑπτακαιδεκάτωνἑπτακαιδεκάτωνἑπτακαιδεκάτων
DATἑπτακαιδεκάτοιςἑπτακαιδεκάταιςἑπτακαιδεκάτοις
ACCἑπτακαιδεκάτουςἑπτακαιδεκάταςἑπτακαιδέκατα
VOCἑπτακαιδέκατοιἑπτακαιδέκαταιἑπτακαιδέκατα
ἑπτακαιδεκάτῳ
ἑπτάκι
ἑπτάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seven times
 • Forms:
  • ἑπτάκι Adverb
ἑπτακισχίλια
ἑπτακισχιλίαν
ἑπτακισχίλιοι
ἐπτακισχιλίους
ἑπτακόσια
ἑπτακόσιαι
ἑπτακόσιοι
ἑπτακοσιοστός
ἑπτακοσίους
ἑπτάμηνον
ἑπτάμηνος
ἑπταμήνῳ
ἑπταμήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother of seven children
ἑπταπλάσια
ἑπταπλάσιον
ἑπταπλασίονα
ἑπταπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sevenfold, seven times as much
 • Forms:
  • ἑπταπλάσια Adj: Acc Plur Neut
  • ἑπταπλάσιον Adj: Nom Sing Neut
ἑπταπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sevenfold, seven times as much
 • Forms:
  • ἑπταπλασίονα Adj: Acc Plur Neut
ἑπταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by sevenfold, seven times
ἑπτάπυργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seven-towered, equipped with seven towers
ἐπτερνίκαμεν
ἐπτέρνικεν
ἐπτερνίσα
ἐπτέρνισεν
ἔπτη
ἔπτηξαν
ἔπτηξεν
ἐπτοεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
ἐπτοήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἐπτοήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
ἐπτόηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἔπτυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτύω
ἔπτυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτύω
ἐπτωχεύσαμεν
ἐπτώχευσαν
ἐπτώχευσε
ἐπτώχευσεν