εὐμαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: skillfully, readily, ready
εὐμεγέθεις
εὐμεγέθης
εὐμέλη
εὐμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: melodious, musical, rhythmical
 • Note: Also see μέλος melody
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐμελήςεὐμελές
GENεὐμελοῦς
DATεὐμελεῖ
ACCεὐμελῆεὐμελές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐμελεῖςεὐμελῆ
GENεὐμελῶν
DATεὐμελέσι(ν)
ACCεὐμελεῖςεὐμελῆ
εὐμένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodwill, favour, grace
 • Cognates: δυσμένεια
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐμένειαεὐμένειαι
GENεὐμενείαςεὐμενειῶν
DATεὐμενείᾳεὐμενείαις
ACCεὐμένειανεὐμενείας
εὐμένειαν
εὐμενεῖς
εὐμενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-disposed, kindly, favourably disposed
 • Cognates: δυσμενής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐμενήςεὐμενές
GENεὐμενοῦς
DATεὐμενεῖ
ACCεὐμενῆεὐμενές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐμενεῖςεὐμενῆ
GENεὐμενῶν
DATεὐμενέσι(ν)
ACCεὐμενεῖςεὐμενῆ
εὐμενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, favourably, graciously
εὐμετάβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: changeable, volatile, fickle
εὐμετάδοτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: generous, liberal
 • Forms:
  • εὐμεταδότους Adj: Acc Plur Masc
εὐμεταδότους
εὐμήκη
εὐμήκης
εὐμορφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: beauty of form, good symmetry, handsome looks, beautiful shape
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐμορφίαεὐμορφίαι
GENεὐμορφίαςεὐμορφιῶν
DATεὐμορφίᾳεὐμορφίαις
ACCεὐμορφίανεὐμορφίας
VOCεὐμορφίαεὐμορφίαι
εὐμορφίᾳ
εὐμορφίαν
εὐμορφίας
εὔμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-formed, beautiful (esp. woman), shapely
 • Forms:
  • εὐμόρφου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • εὐμόρφων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
εὐμόρφου
εὐμόρφων