παρακαθέζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit beside
 • Cognates: καθέζομαι ἕζομαι
 • Forms:
  • παρακαθεζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
παρακαθεζόμενοι
παρακαθεσθεῖσα
παρακαθεύδοντες
παρακαθεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sleep beside, guard (someone), watch over
 • Cognates: καθεύδω
 • Forms:
  • παρακαθεύδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
παρακάθημαι
παρακαθήμενοι
παρακαθήμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παρακάθημαι
παρακαθίζω
παρακαθίσασα
παρακαθιστάντες
παρακαθίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to place beside, station beside
  • Passive:
   • to be equipped for sea (of ships)
 • Forms:
  • παρακαθιστάντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • παρακατασταθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
παρακάλει
παρακαλεῖ
παρακαλεῖν
παρακαλεῖσθαι
παρακαλεῖσθε
παρακαλεῖται
παρακαλεῖτε
παρακαλέσαι
παρακαλέσαντες
παρακαλέσας
παρακαλέσατε
παρακαλέσει
παρακαλέσεις
παρακαλέσετε
παρακαλέσῃ
παρακάλεσον
παρακαλέσοντα
παρακαλέσουσι(ν)
παρακαλέσω
παρακαλέσωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παρακαλέω
παρακαλέω
Present
 • παρακάλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παρακάλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρακαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • παρακάλουμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • παρακαλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παρακαλούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παρακαλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παρακαλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παρακαλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • παρακαλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παρακαλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρακαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρακαλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • παρακαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παρακαλῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • παρακαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παρακαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παρακαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρακαλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • παρεκάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρεκαλοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • παρεκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρεκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παρακαλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρακαλέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παρακαλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • παρακαλέσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • παρακαλέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παρακληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παρακληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παρακληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • παρακαλέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • παρακαλέσαι Verb: Aor Act Infin
 • παρακαλέσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παρακληθείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • παρακληθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • παρακληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παρακληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • παρακληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • παρακαλέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρακαλέσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παρακλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • παρακληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παρακληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παρεκάλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρεκάλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρεκάλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρεκλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • παρεκλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • παρεκλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • παρεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • παρακαλέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • παρακαλέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρακαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρακάλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • παρακεκλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παρακεκλήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παρακέκλησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
παρακαλούμεθα
παρακάλουμεν
παρακαλούμενος
παρακαλοῦντας
παρακαλοῦντες
παρακαλοῦντος
παρακαλοῦσα
παρακαλοῦσι(ν)
παρακάλυμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπαρακάλυμμαπαρακαλύμματα
GENπαρακαλύμματοςπαρακαλυμμάτων
DATπαρακαλύμματιπαρακαλύμμασι(ν)
ACCπαρακάλυμμαπαρακαλύμματα
παρακαλύμματι
παρακαλύπτεσθε
παρακαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hide, conceal, cover by hanging something beside, cloak, disguise, cover alongside, i.e., veil
  • Middle:
   • to deceive oneself by ignoring reality
 • Forms:
  • παρακαλύπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • παρακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παρακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • παρεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
παρακαλῶ
παρακαλῶν
παρακαλῶνται
παρακαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down beside
παρακαταθεμένοις
παρακαταθήκας
παρακαταθήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρακαταθήκηπαρακαταθῆκαι
GENπαρακαταθήκηςπαρακαταθηκῶν
DATπαρακαταθήκῃπαρακαταθήκαις
ACCπαρακαταθήκηνπαρακαταθήκας
VOCπαρακαταθήκηπαρακαταθῆκαι
παρακαταθήκῃ
παρακαταθήκην
παρακαταθήκης
παρακατασταθέντα
παρακατέθετο
παρακατατίθεμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to entrust something/someone to another
  • to deposit one's own property with another, entrust it to his keeping, give it him in trust
 • Forms:
  • παρακατέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρακατατίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deposit one's own property with another
   • to entrust it to his keeping
   • to give it him in trust
  • Middle:
   • to entrust (someone) to
   • to commit (someone) to
 • Forms:
  • παρακαταθεμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc
  • παρεκατετιθέμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
παρακείμεθα
παράκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attempt
  • to be ready, be at hand, be present
  • to lie beside, set alongside, set before
  • to lie near, be prompt or easy
  • to be adjacent
  • to urge (someone to act in a specific way)
 • Forms:
  • παρακείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • παρακειμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • παρακειμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • παρακείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρακειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • παρακείμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • παράκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παράκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρακείμενα
παρακειμένην
παρακειμένης
παρακείμενοι
παρακειμένους
παράκεινται
παράκειται
παρακεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παρακαλύπτω
παρακέκλημαι
παρακεκλήμεθα
παρακεκλημένοι
παρακέκλησθε
παρακελεύομαι
παρακελεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to command, order
   • to encourage
   • to urge along
   • to exhort (someone to act in a specific way)
  • Middle:
   • to exhort
 • Cognates: διακελεύω, κελεύω, κελεύω, παρακελεύω
 • Forms:
  • παρεκελευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • παρακελεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρεκέλευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
παρακεχειμακότι
παρακλείω
παρακληθείς
παρακληθέντες
παρακληθῇ
παρακληθῆναι
παρακληθῇς
παρακληθήσεσθε
παρακληθήσεται
παρακληθήσονται
παρακλήθητι
παρακληθῶσι(ν)
παρακλήσει
παρακλήσεις
παρακλήσεσιν
παρακλήσεως
παράκλησι(ν)
παράκλησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράκλησιςπαρακλήσεις
GENπαρακλήσεωςπαρακλήσεων
DATπαρακλήσειπαρακλήσεσι(ν)
ACCπαράκλησι(ν)παρακλήσεις
παρακλητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comforting, providing comfort, stimulating, hortatory
 • Forms:
  • παρακλητικούς Adj: Acc Plur Masc
παρακλητικούς
παράκλητοι
παράκλητον
παρακλήτορες
παράκλητος
Masculine
 SingularPlural
NOMπαράκλητοςπαράκλητοι
GENπαρακλήτουπαρακλήτων
DATπαρακλήτῳπαρακλήτοις
ACCπαράκλητονπαρακλήτους
VOCπαράκλητεπαράκλητοι
παρακλήτωρ
Masculine
 SingularPlural
NOMπαρακλήτωρπαρακλήτορες
GENπαρακλήτοροςπαρακλητόρων
DATπαρακλήτοριπαρακλήτορσι
ACCπαρακλήτοραπαρακλήτορας
VOCπαρακλήτορπαρακλήτορες
παρακλίνω
παρακμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be past the prime, past one's prime
 • Cognates: ἀκμάζω, συνακμάζω
 • Forms:
  • παρακμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
παρακμάσῃ
παρακοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unwillingness to hear, inattention
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρακοήπαρακοαί
GENπαρακοῆςπαρακοῶν
DATπαρακοῇπαρακοαῖς
ACCπαρακοήνπαρακοάς
VOCπαρακοήπαρακοαί
παρακοήν
παρακοῆς
παράκοιτοι
παράκοιτος
παρακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to overtake
  • to follow, attain, fully know, have understanding
  • to follow very close behind
  • to follow near, i.e., (figuratively) attend (as a result), trace out, conform to
  • to befall, come upon (someone)
 • Forms:
  • παρηκολούθησεν Verb: FutPerf Act Infin
  • παρηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρηκολούθηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παρηκολουθηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
  • παρηκολουθηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
  • παρηκολουθηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • παρηκολούθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρακολουθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρακολουθήσειν Verb: Fut Act Infin
  • παρακολουθοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παρακολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παρακολουθήσει
παρακολουθήσειν
παρακολουθήσουσι(ν)
παρακολουθοῦντα
παρακομίζειν
παρακομίζοντα
παρακομίζοντας
παρακομιζόντων
παρακομίζω
παρακομίσαντες
παρακούειν
παρακούεις
παρακούουσι(ν)
παρακούσας
παρακούσασι(ν)
παρακούσῃ
παρακούσῃς
παρακούσωμεν
παρακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay no attention to, ignore (something), disregard
  • to overhear, hear what is not intended for one's ears
  • to refuse to listen to
  • to disobey
 • Forms:
  • παρακούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • παρακούειν Verb: Pres Act Infin
  • παρακούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρακούουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακούουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρακούσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παρακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • παρήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρακούσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
  • παρακούσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
παρακρούω
παρακύπτει
παρακυπτομένας
παρακύπτουσα
παρακύπτω
παρακύπτων
παρακύψαι
παρακύψας
παρακύψασα