συνιᾶσιν
συνιδόντες
συνιδών
σύνιε
συνίει, συνιεῖ
συνίειν, συνιεῖν
συνιείς
συνίεις
συνιεῖς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: συνίημι
συνιέναι
συνιέντας
συνιέντες
συνιέντος
συνιέντων
συνίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: συνίημι
συνίημι
 • Present
 • συνίω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • συνιεῖς
  • Verb: Pres Act Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • σύνιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • συνιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • συνιᾶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνίειν Verb: Pres Act Infin
 • συνίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συνιείς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συνιέναι Verb: Pres Act Infin
 • συνιέντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • συνιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συνίετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συνίῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • συνίοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • συνιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συνιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • συνιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • συνιέντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • συνιέντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • συνιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ξυνίημι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • Future
 • συνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συνήσουσι Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • συνήσουσι(ν) Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • συνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συνέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σύνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σύνετε Verb: 2Aor Imperative Ind 2nd Plur
 • συνῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • συνῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • συνῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • συνῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνῆκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Perfect
συνίῃς
συνιῆτε
συνίοντας
συνίοντος, συνιόντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σύνιημι
συνιόντος
συνιόντων
συνίουσι
συνίουσιν
συνιοῦσιν
συνισταμένη
συνιστάμενοι
συνιστάμενον
συνιστάμενος
συνιστάνειν
συνιστάνομεν
συνιστάνοντες
συνιστανόντων
συνίστανται
συνιστάντες
συνίσταντο
συνιστάνω
συνιστάνων
συνίστασθαι
συνίστατο
συνιστάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to approve, commend, consist, make, stand (with)
 • Forms:
 • Present
 • συνιστάνειν Verb: Pres Act Infin
 • συνιστάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • συνιστάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συνιστανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • συνιστάντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συνιστάνω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • συνιστάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συνίστασθαι Verb: Pres Pass Infin
 • συνίστησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συνιστῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
συνίστημι
 • Present
 • συνισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • συνιστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • συνιστάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • συνιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • συνίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • συνίσταντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • συνίστατο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • Aorist
 • συνεστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συσταθέν
  • Verb: Aor Pass part Nom/Acc sing Neut
  • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
 • συνέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεστήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνεστήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συσταθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • συσταθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • συστάς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • συστησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • συστησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • συστήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • συστήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συστήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • συνεστῶσα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • συνεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • συνέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συνεστηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • συνεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
συνίστησι
συνίστησιν
συνίστων, συνιστῶν
συνιστῶντες
συνίστωρ
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνίστωρσυνίστορες
GENσυνίστοροςσυνιστόρων
DATσυνίστορισυνίστορσι
ACCσυνίστορασυνίστορας
VOCσυνίστορσυνίστορες
συνίω
συνιῶμεν
συνίων, συνιών, συνιῶν
συνιῶσι
συνιῶσιν