συνοδεύοντες
συνοδεύσαι
συνοδεύσω
συνοδεύω
συνοδία
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνοδίασυνοδίαι
GENσυνοδίαςσυνοδιῶν
DATσυνοδίᾳσυνοδίαις
ACCσυνοδίανσυνοδίας
VOCσυνοδίασυνοδίαι
συνοδίᾳ
συνοδίας
σύνοδοι
σύνοδον
σύνοδος
Masculine
 SingularPlural
NOMσύνοδοςσύνοδοι
GENσυνόδουσυνόδων
DATσυνόδῳσυνόδοις
ACCσύνοδονσυνόδους
VOCσύνοδεσύνοδοι
συνοδυνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer in pain with, have sorrow with
 • Forms:
  • συνοδυνηθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συνοδυνηθῇς
συνόδων
σύνοιδα
σύνοιδεν
συνοικέω
 • Present
 • συνοικοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • συνοικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συνοικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συνοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνοικήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • συνοικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • συνοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνῴκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῴκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συνῳκηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
συνοικῆσαι
συνοικήσει
συνοικήσεως
συνοικήσῃ
συνοίκησις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνοίκησιςσυνοικήσεις
GENσυνοικήσεωςσυνοικήσεων
DATσυνοικήσεισυνοικήσεσι(ν)
ACCσυνοίκησινσυνοικήσεις
συνοικήσων
συνοικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to unite (in marriage)
   • to allow to live with
   • to give in marriage
   • to take in marriage
  • Passive:
   • to be bound in marriage
   • to be populated (of a city)
 • Cognates: ἀποικίζω, ἐνοικίζω, κατοικίζω, μετοικίζω, οἰκίζω, συνοικίζω
 • Forms:
  • συνοικίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συνοικισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συνοικισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • συνῳκίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • συνῴκισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνῳκίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνῳκισμένης Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
συνοικίσητε
συνοικισθήσεται
συνοικισθήσῃ
συνοικοδομεῖσθε
συνοικοδομέω
συνοικοδομήσομεν
συνοικοῦντα
συνοικοῦντες
συνοικῶν
συνολκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of drawing in (air), inhaling
  • gulp
  • contraction, retraction, spasm, convulsion, cramp
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνολκήσυνολκαί
GENσυνολκῆςσυνολκῶν
DATσυνολκῇσυνολκαῖς
ACCσυνολκήνσυνολκάς
VOCσυνολκήσυνολκαί
συνολκήν
σύνολον
σύνολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • altogether, without exception, in every case
  • +Neg: at all (e.g., not at all), not under any circumstance
 • Forms:
  • σύνολον Adj: Acc Sing Neut
συνομιλέω
συνομιλῶν
συνομολογεῖται
συνομολογέω
συνομορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjoin, border together, join hard
 • Cognates: ὁμορέω
 • Forms:
  • συνομοροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
συνομοροῦσα
συνόντα
συνόντων
συνοράω
συνορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: neighbouring country
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνορίασυνορίαι
GENσυνορίαςσυνοριῶν
DATσυνορίᾳσυνορίαις
ACCσυνορίανσυνορίας
VOCσυνορίασυνορίαι
συνορῶν
συνορῶντες
συνορώντων
συνορῶσα
συνούλωσιν
συνούλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • complete scar formation
  • complete cicatrization
  • healing of a wound
  • soundness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνούλωσιςσυνουλώσεις
GENσυνουλώσεωςσυνουλώσεων
DATσυνουλώσεισυνουλώσεσι(ν)
ACCσυνούλωσι(ν)συνουλώσεις
συνούσης
συνουσιασμόν
συνουσιασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνουσιασμόςσυνουσιασμοί
GENσυνουσιασμοῦσυνουσιασμῶν
DATσυνουσιασμῷσυνουσιασμοῖς
ACCσυνουσιασμόνσυνουσιασμούς
VOCσυνουσιασμέσυνουσιασμοί
συνοῦσιν
συνοχάς
συνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • siege
  • oppression
  • prison
  • Plural: fetters, bonds, restraints
  • anxiety, anguish, distress, dismay
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνοχήσυνοχαί
GENσυνοχῆςσυνοχῶν
DATσυνοχῇσυνοχαῖς
ACCσυνοχήνσυνοχάς
VOCσυνοχήσυνοχαί
συνοχῇ
συνοχήν
συνοχῆς
συνοψίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to estimate
 • Forms:
  • συνοψίσας Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
συνοψίσας