ἔγραφεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράφη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἔγραφον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
ἐγράψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἔγραψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγρήγορα
ἐγρηγορήθη
ἐγρηγόρησεν
ἐγρήγορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • watchful, watchman
  • vigilant without sleeping
 • Forms:
ἐγρηγόρουν
ἔγρυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γρύζω