ἐγγαστριμύθοις
ἐγγαστρίμυθον
ἐγγαστρίμυθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: a ventriloquist, spirit medium, spirit channel
 • Note: a person who could speak without moving his lips and claimed that he had a demon in his stomach who spoke
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐγγαστρίμυθοςἐγγαστρίμυθον
GENἐγγαστριμύθου
DATἐγγαστριμύθῳ
ACCἐγγαστρίμυθον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐγγαστρίμυθοιἐγγαστρίμυθα
GENἐγγαστριμύθων
DATἐγγαστριμύθοις
ACCἐγγαστριμύθουςἐγγαστρίμυθα
ἐγγαστριμύθους
ἐγγαστριμύθῳ
ἐγγαστριμύθων
ἐγγεγλυμμένα
ἐγγεγραμμένα
ἐγγεγραμμένη
ἐγγεγραμμένος
ἐγγέγραπται
ἐγγίει
ἔγγιζε
ἐγγίζει
ἐγγίζειν
ἐγγίζῃ
ἐγγίζομεν
ἐγγίζοντας
ἐγγίζοντες
ἐγγίζοντι
ἐγγίζοντος
ἐγγιζόντων
ἐγγίζουσα
ἐγγιζούσαις
ἐγγίζουσαν
ἐγγιζούσῃ
ἐγγιζούσης
ἐγγίζουσι
ἐγγίζουσιν
ἐγγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring near, bring up to
  • to approach, be at hand, come near, draw near
  • to be near, close by
  • to get to, reach
  • to be next of kin, closely related to
  • to be on the point of +Infin
  • to come close to the point of (doing something)
  • to accelerate the coming of
 • Cognates: ἐγγίζω, προσεγγίζω, συνεγγίζω
 • Forms:
 • Present
 • ἔγγιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγγίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐγγίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐγγίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐγγίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐγγίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐγγίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἐγγίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐγγιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐγγίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐγγιζούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • ἐγγίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἐγγιζούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ἐγγιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἐγγίζουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἐγγίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐγγίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἤγγιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἤγγιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐγγίει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγγιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγγίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐγγίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγγίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐγγίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐγγίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐγγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγγισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐγγισάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐγγίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐγγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐγγίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔγγισόν Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐγγίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἤγγισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤγγισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤγγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγγίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤγγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤγγισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠγγίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἤγγικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἤγγικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἐγγίζων
ἐγγίκασιν
ἐγγιοῦσι
ἐγγιοῦσιν
ἐγγίσαι
ἐγγίσαντος
ἐγγίσας
ἐγγίσασα
ἐγγίσατε
ἐγγισάτω
ἐγγισάτωσαν
ἐγγίσει
ἐγγίσῃ
ἐγγίσῃς
ἐγγίσητε
ἔγγισόν
ἔγγιστα
ἐγγίσωμεν
ἐγγίσωσιν
ἐγγίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγλυφῆναι
ἐγγλύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut in, carve
  • to mark carvings (on something)
  • to engrave
 • Cognates: διαγλύφω, ἐγγλύφω, ἐπιγλύφω
 • Forms:
  • ἐγγεγλυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐγγλυφῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἔγγραπτον
ἔγγραπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inscribed, written, decreed
  • Substantival:
   • a written document
 • Forms:
  • ἔγγραπτον Adj: Acc Sing Neut
ἐγγραφέσθωσαν
ἐγγραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγγραφήἐγγραφαί
GENἐγγραφῆςἐγγραφῶν
DATἐγγραφῇἐγγραφαῖς
ACCἐγγραφήνἐγγραφάς
VOCἐγγραφήἐγγραφαί
ἐγγραφή
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσονται
ἔγγραφοι
ἔγγραφος
ἐγγράφω
 • Present
 • ἐγγραφέσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐγγραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐνέγραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγράψαι
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
 • Perfect
 • ἐγγεγραμμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • ἐγγεγραμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐγγεγραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐγγέγραπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἐγγράφως
ἐγγράψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
 • Root: ἐγγράφω
ἐγγυᾶσθαι
ἐγγυάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give or hand over as a pledge, be surety
   • to stand security, secure
   • to betroth, promise
  • Middle:
   • to give surety
   • to promise to give in marriage
 • Cognates: διεγγυάω, ἐγγυάω, παρεγγυάω
 • Forms:
  • ἐγγυᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγγυήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγγυήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐγγυώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐνεγυήσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐγγύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acting as a guarantor
  • surety, pledge, security
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐγγύηἐγγύαι
GENἐγγύηςἐγγυῶν
DATἐγγύῃἐγγύαις
ACCἐγγύηνἐγγύας
VOCἐγγύηἐγγύαι
ἐγγύῃ
ἐγγύην
ἐγγυήσεται
ἐγγυήσῃ
ἐγγύθεν
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Adverb: from nearby, from near at hand
  • Preposition +Gen: close by
ἔγγυον
ἔγγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • guarantor
  • something that guarantees
  • reliable
  • reliance
  • surety pledged, a bondsman
 • Forms:
  • ἔγγυον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐγγύου Adj: Gen Sing Neut
ἐγγύου
ἐγγύς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • near, near at hand
  • close (relative)
  • nearby
  • ready
 • Cognates: ἐγγύς, σύνεγγυς
 • Forms:
  • ἔγγιστα Adverb
  • ἐγγίων Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ἐγγύτατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • ἐγγύτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
ἐγγύτατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγύτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγύτερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer, closer
ἐγγυώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐγγυάω