συμπείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to persuade, win by persuasion
  • to convince
  • to join in persuading, assist in persuading
 • Cognates: ἀναπείθω, μεταπείθω, πείθω, συμπείθω
 • Forms:
  • συνέπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέπεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέπεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμπέμπω
συμπεπλεγμένον
συμπεπλεγμένους
συμπέπλεκται
συμπεπορπημένους
συμπέπτωκα
συμπέπτωκε
συμπέπτωκεν
συμπεραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accomplish together
  • to finish off completely
  • to destroy completely
 • Forms:
  • συνεπέρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
συμπεριενεχθέντες
συμπεριενεχθήσεσθαι
συμπεριέχω
συμπεριλαβών
συμπεριλαμβάνω
συμπεριλήμψῃ
συμπεριλήψῃ
συμπεριφερόμενοι
συμπεριφερόμενος
συμπεριφέρω
συμπεσεῖν
συμπεσεῖται
συμπεσέτω
συμπεσοῦνται
συμπεφυκός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: συμφύω