συμπείθω
 • Meaning:
  • to persuade, win by persuasion
  • to convince
  • to join in persuading, assist in persuading
 • Forms:
  • συνέπεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέπεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέπεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμπέμπω
 • Meaning: to send with
 • Forms:
  • συνεπέμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
συμπεπλεγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συμπλέκω
συμπεπλεγμένους
συμπέπλεκται
συμπεπορπημένους
συμπέπτωκα
συμπέπτωκε, συμπέπτωκεν
συμπεπτωκός
συμπεραίνω
 • Meaning:
  • to accomplish together
  • to finish off completely
  • to destroy completely
 • Forms:
  • συνεπέρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
συμπέρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: finishing, end
συμπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw around
 • Note: Like περιβάλλω
συμπεριενεχθέντες
συμπεριενεχθήσεσθαι
συμπεριέχω
 • Meaning: to surround, stand around together
συμπεριλαβών
συμπεριλαμβάνω
 • Meaning: to embrace, hug, wrap, comprehend
 • Forms:
  • συμπεριλαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • συμπεριλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • συμπεριλήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
συμπεριλήμψῃ
συμπεριλήψῃ
συμπεριφερόμενοι
συμπεριφερόμενος
συμπεριφέρω
 • Meaning:
  • Active:
   • to have a good relationship with
   • to live in harmony
   • to carry around along with
   • to go about with one, live with (someone)
   • to accommodate, adapt to (circumstance)
   • to be well acquainted with, indulge with
  • Middle:
   • to go around and be busy with
   • to live
   • to accommodate to
   • to treat, deal with
 • Forms:
  • συμπεριενεχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • συμπεριενεχθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • συμπεριφερόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • συμπεριφερόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συμπεσεῖν
συμπεσεῖται
συμπεσέτω
συμπεσοῦνται
συμπεφυκός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Masc
 • Root: συμφύω