ἐπιθανάτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: condemned to death, appointed to death, doomed to death, sentenced to death
 • Forms:
  • ἐπιθανατίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐπιθανατίων Adj: Gen Plur Masc
ἐπιθανατίους
ἐπιθανατίων
ἐπίθειαν
ἐπιθεῖναι
ἐπιθείς
ἐπίθεμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπίθεμαἐπιθέματα
GENἐπιθέματοςἐπιθεμάτων
DATἐπιθέματιἐπιθέμασι(ν)
ACCἐπίθεμαἐπιθέματα
ἐπιθέματα
ἐπιθέματι
ἐπιθέματος
ἐπιθεμάτων
ἐπιθέμενοι
ἐπιθέμενος
ἐπιθεμένους
ἐπιθέντα
ἐπιθέντες
ἐπιθέντος
ἐπίθες
ἐπιθέσεως
ἐπιθέσθαι
ἐπίθεσιν
ἐπίθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίθεσιςἐπιθέσεις
GENἐπιθέσεωςἐπιθέσεων
DATἐπιθέσειἐπιθέσεσι(ν)
ACCἐπίθεσι(ν)ἐπιθέσεις
ἐπίθετε
ἐπιθέτωσαν
ἐπιθεωρεῖτε
ἐπιθεωρέω
ἐπιθῇ
ἐπιθῇς
ἐπιθήσαι
ἐπιθήσει
ἐπιθήσειν
ἐπιθήσεις
ἐπιθήσεται
ἐπιθήσετε
ἐπιθήσῃ
ἐπιθήσονται
ἐπιθήσουσι
ἐπιθήσουσιν
ἐπιθήσω
ἐπιθῆται
ἐπιθῆτε
ἐπίθου
ἐπιθυμεῖ
ἐπιθύμει
ἐπιθυμεῖν
ἐπιθυμεῖτε
ἐπιθυμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to covet, desire to possess
  • to desire, long for
  • to aim at obtaining or achieving
  • to be greedy
  • to set the heart upon
 • Cognates: ἀθυμέω, βαρυθυμέω, ἐπευθυμέω, ἐπιθυμέω, εὐθυμέω, λιποθυμέω, μακροθυμέω, ῥᾳθυμέω
 • Forms:
  • ἐπιθυμούντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπιτεθυμηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐπεθύμει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεθύμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπεθύμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεθύμησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεθύμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεθύμησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεθύμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθυμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιθυμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιθυμῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιθυμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιθυμήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιθυμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιθυμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιθυμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθυμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιθυμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιθυμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιθυμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιθυμήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπιθυμήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπιθυμοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιθυμοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπιθυμοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιθυμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθυμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθυμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιθυμητήν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιθυμῇ
ἐπιθύμημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιθύμημαἐπιθυμήματα
GENἐπιθυμήματοςἐπιθυμημάτων
DATἐπιθυμήματιἐπιθυμήμασι(ν)
ACCἐπιθύμημαἐπιθυμήματα
ἐπιθυμήμασι
ἐπιθυμήμασιν
ἐπιθυμήματα
ἐπιθυμήματος
ἐπιθυμημάτων
ἐπιθυμῆσαι
ἐπιθυμήσαντες
ἐπιθυμήσας
ἐπιθυμήσατε
ἐπιθυμήσει
ἐπιθυμήσεις
ἐπιθυμήσετε
ἐπιθυμήσῃ
ἐπιθυμήσῃς
ἐπιθυμήσητε
ἐπιθυμήσουσιν
ἐπιθυμητά
ἐπιθυμηταί
ἐπιθυμητάς
ἐπιθυμητήν
ἐπιθυμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who desires, someone who covets
  • someone who desires to possess (in good or bad sense)
  • someone who has intense desire
 • Forms:
Μ
 SingularPlural
NOMἐπιθυμητήςἐπιθυμηταί
GEN  
DAT  
ACC ἐπιθυμητάς
ἐπιθυμητοῖς
ἐπιθυμητόν
ἐπιθυμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • desired, wanted
  • desirable
 • Forms:
  • ἐπιθυμητά Adj: Acc Plur Neut
  • ἐπιθυμητοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἐπιθυμητόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἐπιθυμητούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἐπιθυμητῶν Adj: Gen Plur Neut
ἐπιθυμητούς
ἐπιθυμητῶν
ἐπιθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desire, longing, craving (in a good or bad sense)
  • concupiscence, coveting, a longing (esp. for what is forbidden)
  • something desired in order to possess
 • Cognates: ἀθυμία, ἐπιθυμία, μακροθυμία, προθυμία, ῥᾳθυμία
 • Forms:
  • ἐπιθυμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπιθυμίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπιθυμίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐπιθυμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπιθυμίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπιθυμιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐπιθυμίᾳ
ἐπιθυμίαι
ἐπιθυμίαις
ἐπιθυμίαν
ἐπιθυμίας
ἐπιθυμιῶν
ἐπιθυμοῦμεν
ἐπιθυμοῦντας
ἐπιθυμοῦντες
ἐπιθυμούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐπιθυμέω
ἐπιθυμοῦσι
ἐπιθυμοῦσιν
ἐπιθυμῶν
ἐπιθύομεν
ἐπιθύοντας
ἐπιθύουσιν
ἐπιθῦσαι
ἐπιθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer an animal sacrifice
  • to charge straight at, rush eagerly at
 • Cognates: θύω
 • Forms:
  • ἐπέθυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιθύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπιθύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθῦσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπιθῶ
ἐπιθώμεθα
ἐπιθῶνται