ἐπιζάω
ἐπιζεύγνυμι
ἐπιζεύξαντες
ἐπιζήμιον
ἐπιζήμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • bringing loss upon, hurtful, prejudicial
  • Substantival:
   • fine, punishment
 • Forms:
  • ἐπιζήμιον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἐπιζήσας
ἐπιζητεῖ
ἐπιζητεῖς
ἐπιζητεῖτε
ἐπιζητέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search for, seek after (someone), hunt for
  • to inquire, want to know (something), investigate
  • to discuss, debate, dispute
  • to seek to obtain
  • to strive for
  • to pursue (good sense: as object of devotion or care)
  • to demand, desire, crave, wish for
  • to require
 • Cognates: ἀναζητέω, ἐκζητέω, ἐπιζητέω, ζητέω, συζητέω
 • Forms:
  • ἐπιζητῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιζητήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιζητουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐπεζητήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεζήτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεζήτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεζήτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιζητεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιζητεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιζητήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιζητήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιζητήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπιζήτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιζητήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιζητήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐπιζητήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπιζητοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιζητουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπιζητούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπιζητοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιζητοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
ἐπιζητῆσαι
ἐπιζητήσαντες
ἐπιζητήσας
ἐπιζητήσατε
ἐπιζητήσομεν
ἐπιζήτησον
ἐπιζητήσουσιν
ἐπιζητήσωμεν
ἐπιζητήσωσιν
ἐπιζητοῦμεν
ἐπιζητουμένη
ἐπιζητουμένων
ἐπιζητούντων
ἐπιζητοῦσι
ἐπιζητοῦσιν
ἐπιζητῶ
ἐπιζητῶν