ἐπάραι
ἐπᾶραι
ἐπαραμένους
ἐπάραντες
ἐπαράς
ἐπάρασα
ἐπάρατε
ἐπάρατοι
ἐπάρατος
ἐπάρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to water, irrigate, refresh
  • to turn on the water (from the main irrigating source)
 • Forms:
  • ἐπάρδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπάρδων
ἐπάρῃ
ἐπαρήγουσαν
ἐπαρήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help, bring help to, come to aid
 • Cognates: ἀρήγω
 • Forms:
  • ἐπαρήγουσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
ἐπάρῃς
ἐπαρθείς
ἐπαρθέντα
ἐπαρθέντες
ἐπαρθῆναι
ἐπαρθήσεται
ἐπαρθήσονται
ἐπάρθητε
ἐπάρθητι
ἐπαρκείτω
ἐπαρκέσῃ
ἐπαρκέσομεν
ἐπαρκέσουσιν
ἐπαρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to supply, help, aid, relieve
 • Cognates: ἀρκέω, αὐταρκέω, διαρκέω, ἐπαρκέω, ἐξαρκέω
 • Forms:
  • ἐπαρκείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπαρκέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαρκέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπαρκέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπήρκεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήρκεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔπαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (Ezra 6:3)
 • Meaning:
  • height, elevation
  • something raised, a swelling
  • a raised bank of a building
  • a raised platform of a building
ἐπάρξας
ἐπαροιμίαζεν
ἔπαρον
ἐπαρρησιάζετο
ἐπαρρησιασάμεθα
ἐπαρρησιάσατο
ἐπάρσεις
ἔπαρσιν
ἔπαρσις
ἐπαρυστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • funnel
  • oil dispenser
  • vessel for pouring (oil into a lamp)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπαρυστήρἐπαρυστῆρες
GENἐπαρυστῆροςἐπαρυστήρων
DATἐπαρυστῆριἐπαρυστῆρσι(ν)
ACCἐπαρυστῆραἐπαρυστῆρας
ἐπαρυστῆρα
ἐπαρυστρίδας
ἐπαρυστρίδες
ἐπαρυστρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: funnel, vessel for pouring oil
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπαρυστρίςἐπαρυστρίδες
GENἐπαρυστρίδοςἐπαρυστρίδων
DATἐπαρυστρίδιἐπαρυστρίσι(ν)
ACCἐπαρυστρίδαἐπαρυστρίδας
VOCἐπαρυστρίἐπαρυστρίδες
ἐπαρχεία, ἐπαρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: province; a special region of government, i.e., a Roman prefecture
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπαρχίαἐπαρχίαι
GENἐπαρχίαςἐπαρχιῶν
DATἐπαρχίᾳ
ἐπαρχείᾳ
ἐπαρχίαις
ἐπαρχείας
ACCἐπαρχίανἐπαρχίας
ἐπαρχείᾳ
ἐπαρχείας
ἐπάρχειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to an eparch or prefect or province
ἐπαρχίᾳ
ἐπαρχίας
ἐπαρχικός
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pertaining to the ἔπαρχος (commanding officer)
ἔπαρχοι
ἐπάρχοις
ἔπαρχον
ἔπαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a commander, governor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔπαρχοςἔπαρχοι
GENἐπάρχουἐπάρχων
DATἐπάρχῳἐπάρχοις
ACCἔπαρχονἐπάρχους
ἐπάρχου
ἐπάρχους
ἐπάρχω
ἐπάρχῳ