ἐπαφῇ
ἐπαφήσεις
ἐπαφήσω
ἐπαφίημι
ἐπαφρίζοντα
ἐπαφρίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to foam out, foam up
  • Cognates: ἀφρίζω, ἀπαφρίζω
  • Forms:
    • ἐπαφρίζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut