ἔκφαινε
ἐκφαίνει
ἐκφαινομένης
ἐκφαίνω
ἐκφαίνων
ἐκφᾶναι
ἐκφανεῖ
ἐκφανῶ
ἐκφάνωσιν
ἐκφαυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to depreciate, disparage, despise
  • to hold in utter contempt
  • to treat with utter disdain
 • Cognates: φαυλίζω
 • Forms:
  • ἐκφαυλίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
ἐκφαυλίσαντα
ἐκφέρει
ἐκφέρειν
ἐκφέρετε
ἐκφέροντα
ἐκφέροντες
ἐκφέρουσα
ἐκφέρω
 • Present
 • ἐκφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκφέρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκφέροντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • ἐκφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκφέρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκφέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξενεχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξοίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐξοίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐξοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐξοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξενεχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • ἐξενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξενέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξενέγκας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξενέγκασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐξενέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐξήνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξήνεγκεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐκφέρων
ἐκφεύγει
ἐκφευγέτωσαν
ἐκφεύγω
 • Present
 • ἐκφεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκφευγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκφεύξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐκφεύξεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἐκφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκφεύξῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • ἐκφευξὀμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἐκφεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκφύγητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκφυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκφύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκφυγόντα Verb: Aor Act Part Nom Plur Neut
 • ἐκφυγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκφύγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκφύγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέφυγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέφυγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέφυγον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκφύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκπέφευγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐκπέφευγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπεφευγέναι Verb: 2nd Perfect act Infin
 • ἐκπεφευγότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκπεφευγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐκφεύξεσθαι
ἐκφεύξεται
ἐκφεύξῃ
ἐκφεύξομαι
ἐκφευξὀμεθα
ἐκφεύξονται
ἔκφημι
ἐκφλεγομένη
ἐκφλέγω
ἐκφοβεῖν
ἐκφοβεῖς
ἐκφοβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to terrify, frighten, scare, alarm
 • Cognates: φοβέω
 • Forms:
  • ἐκφοβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκφοβεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκφοβοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ἐκφοβῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκφοβήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐξεφόβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεφόβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκφοβήσασα
ἔκφοβοι
ἔκφοβος
ἐκφοβοῦντα
ἐκφοβῶν
ἐκφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκφοράἐκφοραί
GENἐκφορᾶςἐκφορῶν
DATἐκφορᾷἐκφοραῖς
ACCἐκφοράνἐκφοράς
ἐκφοράν
ἐκφόρια
ἐκφόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • payment on produce, rent, tithe
  • agricultural produce
  • that which the earth produces
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐκφόριονἐκφόρια
GENἐκφορίουἐκφορίων
DATἐκφορίῳἐκφορίοις
ACCἐκφόριονἐκφόρια
ἔκφρικτα
ἔκφρικτος
ἐκφυγεῖν
ἐκφύγῃ
ἐκφυγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκφυγήἐκφυγαί
GENἐκφυγῆςἐκφυγῶν
DATἐκφυγῇἐκφυγαῖς
ACCἐκφυγήνἐκφυγάς
VOCἐκφυγήἐκφυγαί
ἐκφύγῃς
ἐκφυγῆς
ἐκφύγητε
ἐκφυγόντα
ἐκφυγόντες
ἐκφύγωσι
ἐκφύγωσιν
ἐκφύῃ
ἐκφύρω
ἐκφύσα
ἐκφυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kindle, blow into a flame
  • to blow outward
  • to blow away
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω, φυσάω
 • Forms:
  • ἐκφύσα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκφυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκφυσήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκφυσῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξεφύσησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
ἐκφυσῆσαι
ἐκφυσήσω
ἐκφυσῶν
ἐκφύω
ἐκφωνέω
ἐκφωνήσας