ἐκινδύνευεν
ἐκινδύνευον
ἐκινδύνευσα
ἐκινδύνευσεν
ἐκινεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
ἐκινήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
ἐκινήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: κινέω
ἐκινήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
ἐκίνησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
ἐκίνησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
ἐκίρνων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κιρνάω
ἐκίσσησε
ἐκίσσησεν