ἐκσαρκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strip out the flesh
   • to separate flesh or meat from (bones)
  • Passive:
   • to have the flesh stripped off
 • Cognates: ἐνορκίζω, ἐξορκίζω, ὁρκίζω
 • Forms:
  • ἐκσεσαρκισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐκσείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out
  • to shake out, shake off
ἐκσεσαρκισμένα
ἐκσεσοβημένοι
ἐκσιφωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drain, empty with a siphon, siphon out
   • to suck out
  • Passive:
   • to be drained
   • to be exhausted
 • Cognates: σιφωνίζω
 • Forms:
  • ἐκσιφωνισθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
ἐκσιφωνισθείη
ἐκσοβέω
ἐκσπάσαι, ἐκσπᾶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκσπάω
ἐκσπάσας
ἐκσπάσατε
ἐκσπάσει
ἐκσπάσῃ
ἐκσπασθῆναι
ἐκσπασθήσονται
ἐκσπασθῶσιν
ἐκσπάσω
ἐκσπάσωμεν
ἐκσπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pull out, draw out, draw forth
  • to remove, bring out
  • to lure out
  • to pull off, pluck
 • Cognates: ἀνασπάω, ἀποσπάω, διασπάω, εἰσσπάομαι, ἐκσπάω, ἐπισπάομαι, ἐπισπάω, κατασπάω, περισπάω, σπάω, συσπάω
 • Forms:
  • ἐκσπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκσπᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκσπάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκσπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκσπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκσπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκσπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκσπασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκσπασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκσπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκσπάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐκσπερματιεῖ
ἐκσπερματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to emit semen
  • to produce seed
  • to conceive (of a woman)
 • Cognates: σπερματίζω
 • Forms:
  • ἐκσπερματιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκσπονδυλιζόμενος
ἐκσπονδυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to break the vertebrae, break the back
 • Forms:
  • ἐκσπονδυλιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκστάσει
ἐκστάσεως
ἔκστασιν
ἔκστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • distraction, confusion, astonishment, terror
  • alarm, consternation, panic, apprehension
  • trance, entrancement
  • ecstasy, torpor
  • loss of mental equilibrium
  • displacement of mind
  • illusion
  • dismay
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκστασιςἐκστάσεις
GENἐκστάσεωςἐκστάσεων
DATἐκστάσειἐκστάσεσι(ν)
ACCἔκστασι(ν)ἐκστάσεις
ἔκστηθι
ἐκστῆναι
ἐκστῇς
ἐκστήσει
ἐκστήσεται
ἐκστήσῃ
ἐκστήσονται
ἐκστήσω
ἔκστητε
ἐκστόρνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread out, strew
 • Forms:
  • ἐξεστρωμένα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Neut
ἐκστρατεύει
ἐκστρατεύω
ἐκστρέφετε
ἐκστρέφοντες
ἐκστρέφω
ἐκστρέψει
ἐκσυριεῖ
ἐκσυρίζω
ἐκσύρω
ἐκσφενδονάω
ἐκσφενδονήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκσφενδονάω
ἐκσῴζω
ἐκσῷσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξωθέω