ἐκύκλευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: κυκλόω
ἐκύκλευσαν
ἐκύκλου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυκλόω
ἐκύκλουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κυκλόω
ἐκυκλώθη
ἐκύκλωσα
ἐκυκλώσαμεν
ἐκύκλωσαν
ἐκύκλωσεν
ἐκυλίετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυλιόω
ἐκύλισαν
ἐκύομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κύω
ἐκυοφορήθη
ἐκυρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a father-in-law
 • Forms:
  • ἠκύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκυρίευες
ἐκυρίευον
ἐκυρίευσαν
ἐκυριεύσατε
ἐκυρίευσε
ἐκυρίευσεν
ἐκυρώθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
ἐκύρωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κυρέω
ἐκύρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
ἔκυψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κύπτω
ἔκυψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κύρτω