ἐκραγείη
ἔκραζε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραζεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραζον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
ἔκραξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
ἔκραξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἐκραταιοῦτε
ἐκραταιοῦτο
ἐκραταιώθη
ἐκραταιώθην
ἐκραταιώθησαν
ἐκραταίωσα
ἐκραταίωσαν
ἐκραταίωσας
ἐκραταίωσεν
ἐκράτει
ἐκρατήθη
ἐκρατήθησαν
ἐκράτησα
ἐκρατήσαμεν
ἐκράτησαν
ἐκράτησας
ἐκρατήσατε
ἐκράτησε
ἐκράτησεν
ἐκρατοῦντο
ἐκραυγαζον
ἐκραύγασα
ἐκραύγασαν
ἐκραύγασε
ἐκραύγασεν
ἐκρεανόμησεν
ἐκρέμασα
ἐκρεμάσαμεν
ἐκρέμασαν
ἐκρέμασεν
ἐκρεμάσθη
ἐκρεμάσθησαν
ἐκρεριμμένην
ἐκρέω
ἔκρηγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • rupture, bursting, breach
  • a breaking forth of a stream, flash flood
  • piece torn off
  • ravine
 • Cognates: ἔκρηγμα, ῥῆγμα
ἐκρήγνυμι
ἐκρήμνισαν
ἐκριζοῖ
ἐκριζοῦν
ἐκριζόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uproot, pull out by the roots
  • to utterly destroy
 • Cognates: ἐκριζόω, ῥιζόω
 • Forms:
  • ἐκριζοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἐκριζοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκριζωθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐκριζωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκριζώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκριζῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκριζώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξερριζώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξερρίζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκριζωθέντα
ἐκριζωθήσεται
ἐκριζώθητι
ἐκριζῶσαι
ἐκριζώσητε
ἐκριζωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who roots out, destroyer, uprooter
ἐκρίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίναμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
ἔκριναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἔκρινεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίνετε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρινόμεθα
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίνοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίνοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίπτει
ἐκριπτεῖ
ἐκριπτέω
ἐκρίπτω
ἐκριφῆναι
ἐκριφήσεται
ἐκρίψας
ἐκρίψειν
ἐκρότησαν
ἐκρότησας
ἔκρουσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρούω
ἔκρουσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
ἔκρουσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
ἐκρύβη
ἐκρύβημεν
ἐκρύβην
ἐκρύβης
ἐκρύβησαν
ἐκρυήσεται
ἔκρυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outlet (for sewage)
  • outflow, flooding, discharge, drain
 • Cognates: ἔκρυσις, ῥύσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκρυσιςἐκρύσεις
GENἐκρύσεωςἐκρύσεων
DATἐκρύσειἐκρύσεσι(ν)
ACCἔκρυσι(ν)ἐκρύσεις
ἔκρυψα
ἔκρυψαν
ἔκρυψας
ἔκρυψε
ἔκρυψεν