ἐκπαιδεῦσαι
ἐκπαιδεύω
ἐκπαίζοντες
ἐκπαίζω
ἔκπαλαι
ἐκπειράζοντες
ἐκπειράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tempt, test, try
  • to put to a test (to discover quality)
 • Cognates: διαπειράζω, ἐκπειράζω, καταπειράζω, πειράζω
 • Forms:
  • ἐκπειρασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐκπειράζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκπειράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκπειράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκπειράζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐκπειράζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπείρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπειράσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξεπειράσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἐκπειράζωμεν
ἐκπειράζων
ἐκπειράσεις
ἐκπειράσῃ
ἐκπειρασθείς
ἐκπέμπω
ἐκπέμπων
ἐκπεμφθέντες
ἐκπεμφθέντων
ἐκπέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκπέμπω
ἐκπέμψατε
ἐκπέμψει
ἐκπεπετάκεισαν
ἐκπεπηδηκέναι
ἐκπεπιεσμένην
ἐκπεπλήρωκε
ἐκπεπλήρωκεν
ἐκπεπορευμένοι
ἐκπεπορεθμένων
ἐκπεπόρευσθε
ἐκπεπόρθηκαν
ἐκπεπόρνευκε(ν)
ἐκπέπτωκας
ἐκπέπτωκε
ἐκπέπτωκεν
ἐκπεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἐκπίπτω
ἐκπεράω
ἐκπεριπορεύεται
ἐκπεριπορεύομαι
ἐκπερισσός
ἐκπερισσοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Note: Possibly should be two words:ἐκ περισσοῦ
 • Root: ἐκπερισσός
ἐκπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:excessively
ἐκπεσεῖν
ἐκπέσῃ
ἐκπέσητε
ἐκπέσοι
ἐκπεσόν
ἐκπέσωμεν
ἐκπέσωσι(ν)
ἐκπετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spread out, stretch out, scatter
  • to unfold
  • to disclose the contents of
  • to fly off
 • Cognates: ἀναπετάζω, διαπετάζω, ἐκπετάζω
 • Forms:
  • ἐκπεπετάκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκπετάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐκπέτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκπετασθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκπετάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπετάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεπετάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκπετάζων
ἐκπετάννυμι
ἐκπετάσαντες
ἐκπετάσεως
ἐκπετασθέν
ἐκπέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:a spreading out, opening
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκπέτασιςἐκπετάσεις
GENἐκπετάσεωςἐκπετάσεων
DATἐκπετάσειἐκπετάσεσι(ν)
ACCἐκπέτασι(ν)ἐκπετάσεις
ἐκπέτασον
ἐκπετάσω
ἐκπέτομαι
ἐκπέφευγας
ἐκπέφευγεν
ἐκπεφευγέναι
ἐκπεφευγότες
ἐκπεφευγώς
ἐκπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to escape
   • to rush out
   • to leap out
  • Middle:
   • to rush out, leap out
   • to start up, get up quickly
 • Cognates: ἀναπηδάω, ἀποπηδάω, εἰσπηδάω, ἐκπηδάω, ἐμπηδάω, καταπηδάω, παραπηδάω, πηδάω
 • Forms:
  • ἐκπεπηδηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐκπηδήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκπηδήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐκπηδήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκπηδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκπηδῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπήδων
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐκπηδήσας
ἐκπηδήσασα
ἐκπηδήσεται
ἐκπηδήσῃ
ἐκπηδῶν
ἐκπιάζω
ἐκπιέζῃς
ἐκπιεζοῦντες
ἐκπιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to push out (as unwanted)
  • to squeeze the nose (and clear out the mucus)
  • to extract by force
  • to squeeze out, force out, oppress, extort
 • Cognates: πιέζω
 • Forms:
  • ἐκπεπιεσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἐκπιέζῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐκπιεζοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκπιέζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπίεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐκπιέζων
ἐκπικραίνω
ἐκπίνει
ἐκπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drink up, drink all the contents of
   • to drink dry
   • to quaff
   • to swallow
  • Middle:
   • to swallow down
 • Cognates: ἐκπίνω, ἐμπίνω, καταπίνω, πίνω, συμπίνω
 • Forms:
  • ἐκπίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξέπιες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκπίονται
ἐκπίπτει
ἐκπίπτοντες
ἐκπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall off, fall from (e.g., leaves fall from trees)
  • to fall out (accidentally from a fixed position)
  • to lose (something) (e.g., lose favour)
  • to suffer loss of
  • to fail, weaken
  • to be publicly announced
  • nautical:to drift off course, run aground
 • Forms:
 • Present
 • ἐκπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐκπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκπέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκπεσόν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκπέσωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκπέσωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκπέσωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεπέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐκπέπτωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐκπέπτωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπεπτωκότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
ἐκπλαγείς
ἐκπλαγέντες
ἐκπλαγῇς
ἐκπλαγῶσιν
ἐκπλέκω
ἐκπλέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκπλέκω
ἐκπλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκπλέω
ἐκπλέω
ἔκπληκτος
ἐκπληροῦν
ἐκπληρόω
ἐκπληρῶσαι
ἐκπληρώσειν
ἐκπλήρωσιν
ἐκπλήρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκπλήρωσιςἐκπληρώσεις
GENἐκπληρώσεωςἐκπληρώσεων
DATἐκπληρώσειἐκπληρώσεσι(ν)
ACCἐκπλήρωσι(ν)ἐκπληρώσεις
ἐκπληρώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκπληρόω
ἐκπλήσσεσθαι
ἐκπλησσόμενος
ἐκπλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to amaze, astound, overwhelm
  • Middle:
   • to marvel at
  • Passive:
   • to be astonished, amazed, admire, marvel at
   • to be confounded
   • to be overwhelmed (with fright or wonder)
 • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • ἐξέπληξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπλαγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκπλαγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐκπλαγέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐκπλαγῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκπλήσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκπλησσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκπλήττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξεπλάγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεπλήσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεπλήσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκπλήττεσθαι
ἐκπλυνεῖ
ἐκπλύνω
ἐκπνέω
ἐκποιεῖ
ἐκποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to procure
  • to permit, grant right to, enable
  • to be sufficient, be enough
  • to put out, give up for adoption
  • to produce, bring forth
  • to make complete, finish, finish off
  • to possess sufficient capacity or capability (for a task)
 • Forms:
  • ἐκποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκποιῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐκποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεποίει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκποιῇ
ἐκποιήσει
ἐκπολεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wage war, go to war against
  • to excite to war, make hostile, battle
 • Cognates: ἀντιπολεμέω, ἐκπολεμέω, καταπολεμέω, πολεμέω, συμπολεμέω, συνεκπολεμέω
 • Forms:
  • ἐκπολεμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκπολεμήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐκπολεμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκπολεμήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐκπολεμήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξεπολέμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπολέμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκπολεμῆσαι
ἐκπολεμήσαντες
ἐκπολεμήσας
ἐκπολεμήσομεν
ἐκπολεμήσωμεν
ἐκπολιορκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to besiege
  • to force a besieged town to surrender or capitulate
 • Cognates: πολιορκέω
 • Forms:
  • ἐκπολιορκησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξεπολιόρκουν
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπολιόρκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπολιορκησάτωσαν
ἐκπολιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to change the constitution of a state, cause it to degenerate
 • Cognates: πολιτεύω
 • Forms:
  • ἐξεπολίτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπορεύεσθαι
ἐκπορεύεσθε
ἐκπορευέσθω
ἐκπορεύεται
ἐκπορεύῃ
ἐκπορεύομαι
 • Present
 • ἐκπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκπορεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκπορευόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐκπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκπορευομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐκπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • ἐκπορευόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκπορευομένου
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ἐκπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐκπορευομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • ἐκπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκπορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • ἐξεπορεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξεπορεύου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἐκπορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκπορεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐκπεπορευμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκπεπορεθμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκπεπόρευσθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐκπορευόμενα
ἐκπορευόμεναι
ἐκπορευομένη
ἐκπορευομένῃ
ἐκπορευομένης
ἐκπορευόμενοι
ἐκπορευομένοις
ἐκπορευόμενον
ἐκπορευόμενος
ἐκπορευομένου
ἐκπορευομένους
ἐκπορευομένῳ
ἐκπορευομένων
ἐκπορεύονται
ἐκπορεύσῃ
ἐκπορεύσονται
ἐκπορεύωμαι
ἐκπορθεῖσθαι
ἐκπορθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pillage, ravage
  • to destroy
 • Cognates: πορθέω
 • Forms:
  • ἐκπεπόρθηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκπορθεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκπορθήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκπορθήσας
ἐκπορνεύειν
ἐκπορνεύετε
ἐκπορνεύουσα
ἐκπορνευούσῃ
ἐκπορνεύουσιν
ἐκπορνεῦσαι
ἐκπορνεύσασαι
ἐκπορνεύσασι(ν)
ἐκπορνεύσει
ἐκπορνεύσουσι(ν)
ἐκπορνεύσωσιν
ἐκπορνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prostitute
  • to indulge in sexual immorality, commit fornication
  • to indulge in acts of unfaithfulness
  • to induce to do fornication
 • Cognates: ἐκπορθέω πορθέω
 • Forms:
 • Present
 • ἐκπορνεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκπορνεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐκπορνεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐκπορνευούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἐκπορνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκπορνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπορνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκπορνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκπορνεύσασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ἐκπορνεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἐκπορνεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξεπόρνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεπόρνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεπόρνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκπεπόρνευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἔκπρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:available for purchase
 • Concord: Sirach 10:8
ἐκπρεπεῖς
ἐκπρεπέσιν
ἐκπρεπεστάτη
ἐκπρεπῆ
ἐκπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκπρεπήςἐκπρεπές
GENἐκπρεποῦς
DATἐκπρεπεῖ
ACCἐκπρεπῆἐκπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκπρεπεῖςἐκπρεπῆ
GENἐκπρεπῶν
DATἐκπρεπέσι(ν)
ACCἐκπρεπεῖςἐκπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐκπρεπεστάτη Superlative Adj: Nom Sing Fem
ἐκπρέπω
ἐκπρίαμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:to buy off and rescue
 • Forms:
  • ἐκπρίου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Concord: Prov 24:11
ἐκπρίου
ἐκπρίσας
ἐκπρίω
ἐκπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:to throw forth
 • Note:Like προβάλλω
ἐκπτύω
ἐκπυροῦν
ἐκπυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to heat, warm very hot
  • to set on fire
  • to destroy by fire, burn to ashes
  • to consume utterly
 • Cognates: διαπυρόω, ἐκπυρόω, προσπυρόω, πυρόω
 • Forms:
  • ἐκπυροῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκπυρωθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
ἐκπυρωθέντων