ἐκπαιδεῦσαι
ἐκπαιδεύω
ἐκπαίζοντες
ἐκπαίζω
ἔκπαλαι
ἐκπειράζοντες
ἐκπειράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tempt, test, try
  • to put to a test (to discover quality)
 • Cognates: διαπειράζω, ἐκπειράζω, καταπειράζω, πειράζω
 • Forms:
  • ἐκπειρασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκπειράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκπειράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκπειράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκπειράζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐκπειράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεπείρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπειράσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξεπειράσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἐκπειράζωμεν
ἐκπειράζων
ἐκπειράσεις
ἐκπειράσῃ
ἐκπειρασθείς
ἐκπέμπω
ἐκπέμπων
ἐκπεμφθέντες
ἐκπεμφθέντων
ἐκπέμψαι
ἐκπέμψατε
ἐκπέμψει
ἐκπεπετάκεισαν
ἐκπεπηδηκέναι
ἐκπεπιεσμένην
ἐκπεπλήρωκε
ἐκπεπλήρωκεν
ἐκπεπορευμένοι
ἐκπεπορεθμένων
ἐκπεπόρευσθε
ἐκπεπόρθηκαν
ἐκπεπόρνευκε
ἐκπεπόρνευκεν
ἐκπέπτωκας
ἐκπέπτωκε
ἐκπέπτωκεν
ἐκπεπτωκότα
ἐκπεράω
ἐκπεριπορεύεται
ἐκπεριπορεύομαι
ἐκπερισσός
ἐκπερισσοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Note: Possibly should be two words: ἐκ περισσοῦ
 • Root: ἐκπερισσός
ἐκπερισσῶς
ἐκπεσεῖν
ἐκπέσῃ
ἐκπέσητε
ἐκπέσοι
ἐκπεσόν
ἐκπέσωμεν
ἐκπέσωσι(ν)
ἐκπετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spread out, stretch out, scatter
  • to unfold
  • to disclose the contents of
  • to fly off
 • Cognates: ἀναπετάζω, διαπετάζω, ἐκπετάζω
 • Forms:
  • ἐκπεπετάκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκπετάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκπέτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκπετασθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκπετάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεπετάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεπετάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκπετάζων
ἐκπετάννυμι
ἐκπετάσαντες
ἐκπετάσεως
ἐκπετασθέν
ἐκπέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a spreading out, opening
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκπέτασιςἐκπετάσεις
GENἐκπετάσεωςἐκπετάσεων
DATἐκπετάσειἐκπετάσεσι(ν)
ACCἐκπέτασι(ν)ἐκπετάσεις
ἐκπέτασον
ἐκπετάσω
ἐκπέτομαι
ἐκπέφευγας
ἐκπέφευγεν
ἐκπεφευγέναι
ἐκπεφευγότες
ἐκπεφευγώς
ἐκπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to escape
   • to rush out
   • to leap out
  • Middle:
   • to rush out, leap out
   • to start up, get up quickly
 • Cognates: ἀναπηδάω, ἀποπηδάω, εἰσπηδάω, ἐκπηδάω, ἐμπηδάω, καταπηδάω, παραπηδάω, πηδάω
 • Forms:
  • ἐκπεπηδηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐκπηδήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκπηδήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκπηδήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκπηδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκπηδῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεπήδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπήδων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐκπηδήσας
ἐκπηδήσασα
ἐκπηδήσεται
ἐκπηδήσῃ
ἐκπηδῶν
ἐκπιάζω
ἐκπιέζῃς
ἐκπιεζοῦντες
ἐκπιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to push out (as unwanted)
  • to squeeze the nose (and clear out the mucus)
  • to extract by force
  • to squeeze out, force out, oppress, extort
 • Cognates: πιέζω
 • Forms:
  • ἐκπεπιεσμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐκπιέζῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐκπιεζοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκπιέζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεπίεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐκπιέζων
ἐκπικραίνω
ἐκπίνει
ἐκπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drink up, drink all the contents of
   • to drink dry
   • to quaff
   • to swallow
  • Middle:
   • to swallow down
 • Cognates: ἐκπίνω, ἐμπίνω, καταπίνω, πίνω, συμπίνω
 • Forms:
  • ἐκπίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξέπιες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκπίονται
ἐκπίπτει
ἐκπίπτοντες
ἐκπίπτω
 • Present
 • ἐκπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐκπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκπέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκπεσόν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκπέσωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκπέσωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκπέσωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεπέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέπεσε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέπεσεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐκπέπτωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐκπέπτωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπεπτωκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
ἐκπλαγείς
ἐκπλαγέντες
ἐκπλαγῇς
ἐκπλαγῶσιν
ἐκπλέκω
ἐκπλέξαι
ἐκπλεῦσαι
ἐκπλέω
ἔκπληκτος
ἐκπληροῦν
ἐκπληρόω
ἐκπληρῶσαι
ἐκπληρώσειν
ἐκπλήρωσιν
ἐκπλήρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκπλήρωσιςἐκπληρώσεις
GENἐκπληρώσεωςἐκπληρώσεων
DATἐκπληρώσειἐκπληρώσεσι(ν)
ACCἐκπλήρωσι(ν)ἐκπληρώσεις
ἐκπληρώσωσιν
ἐκπλήσσεσθαι
ἐκπλησσόμενος
ἐκπλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to amaze, astound, overwhelm
  • Middle:
   • to marvel at
  • Passive:
   • to be astonished, amazed, admire, marvel at
   • to be confounded
   • to be overwhelmed (with fright or wonder)
 • Cognates: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • ἐξέπληξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπλαγῶσιν Verb: Aor Pass subj 3rd plur
  • ἐκπλαγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκπλαγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκπλαγῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκπλήσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκπλησσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκπλήττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξεπλάγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεπλήσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεπλήσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκπλήττεσθαι
ἐκπλυνεῖ
ἐκπλύνω
ἐκπνέω
ἐκποιεῖ
ἐκποιέω
ἐκποιῇ
ἐκποιήσει
ἐκπολεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wage war, go to war against
  • to excite to war, make hostile, battle
 • Cognates: ἀντιπολεμέω, ἐκπολεμέω, καταπολεμέω, πολεμέω, συμπολεμέω, συνεκπολεμέω
 • Forms:
  • ἐκπολεμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκπολεμήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκπολεμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκπολεμήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐκπολεμήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξεπολέμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπολέμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκπολεμῆσαι
ἐκπολεμήσαντες
ἐκπολεμήσας
ἐκπολεμήσομεν
ἐκπολεμήσωμεν
ἐκπολιορκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to besiege
  • to force a besieged town to surrender or capitulate
 • Cognates: πολιορκέω
 • Forms:
  • ἐκπολιορκησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξεπολιόρκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπολιόρκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπολιορκησάτωσαν
ἐκπολιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to change the constitution of a state, cause it to degenerate
 • Cognates: πολιτεύω
 • Forms:
  • ἐξεπολίτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπορεύεσθαι
ἐκπορεύεσθε
ἐκπορευέσθω
ἐκπορεύεται
ἐκπορεύῃ
ἐκπορεύομαι
 • Present
 • ἐκπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἐκπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • ἐκπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐκπορεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκπορευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκπορευόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐκπορευομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • ἐκπορευομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Fem
 • ἐκπορευομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐκπορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἐκπορευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • ἐκπορευόμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • ἐκπορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἐκπορευομένου
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • ἐκπορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐκπορευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Neut
 • ἐκπορευομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • ἐκπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐκπορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • ἐξεπορεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐξεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐξεπορεύου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἐκπορεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκπορεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐκπεπορευμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκπεπορεθμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐκπεπόρευσθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐκπορευόμενα
ἐκπορευόμεναι
ἐκπορευομένη
ἐκπορευομένῃ
ἐκπορευομένης
ἐκπορευόμενοι
ἐκπορευομένοις
ἐκπορευόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐκπορεύομαι
ἐκπορευόμενος
ἐκπορευομένου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: ἐκπορεύομαι
ἐκπορευομένους
ἐκπορευομένῳ
ἐκπορευομένων
ἐκπορεύονται
ἐκπορεύσῃ
ἐκπορεύσονται
ἐκπορεύωμαι
ἐκπορθεῖσθαι
ἐκπορθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pillage, ravage
  • to destroy
 • Cognates: πορθέω
 • Forms:
  • ἐκπεπόρθηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκπορθεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκπορθήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐκπορθήσας
ἐκπορνεύειν
ἐκπορνεύετε
ἐκπορνεύουσα
ἐκπορνευούσῃ
ἐκπορνεύουσιν
ἐκπορνεῦσαι
ἐκπορνεύσασαι
ἐκπορνεύσασιν
ἐκπορνεύσει
ἐκπορνεύσουσι(ν)
ἐκπορνεύσωσιν
ἐκπορνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prostitute
  • to indulge in sexual immorality, commit fornication
  • to indulge in acts of unfaithfulness
  • to induce to do fornication
 • Cognates: ἐκπορθέω πορθέω
 • Forms:
 • Present
 • ἐκπορνεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκπορνεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐκπορνεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκπορνευούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ἐκπορνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκπορνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπορνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκπορνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκπορνεύσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἐκπορνεύσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἐκπορνεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξεπόρνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεπόρνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεπόρνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκπεπόρνευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἔκπρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: available for purchase
 • Concord: Sirach 10:8
ἐκπρεπεῖς
ἐκπρεπέσιν
ἐκπρεπεστάτη
ἐκπρεπῆ
ἐκπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκπρεπήςἐκπρεπές
GENἐκπρεποῦς
DATἐκπρεπεῖ
ACCἐκπρεπῆἐκπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκπρεπεῖςἐκπρεπῆ
GENἐκπρεπῶν
DATἐκπρεπέσι(ν)
ACCἐκπρεπεῖςἐκπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐκπρεπεστάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
ἐκπρέπω
ἐκπρίαμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy off and rescue
 • Forms:
  • ἐκπρίου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Concord: Prov 24:11
ἐκπρίου
ἐκπρίσας
ἐκπρίω
ἐκπτύω
ἐκπυροῦν
ἐκπυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to heat, warm very hot
  • to set on fire
  • to destroy by fire, burn to ashes
  • to consume utterly
 • Cognates: διαπυρόω, ἐκπυρόω, προσπυρόω, πυρόω
 • Forms:
  • ἐκπυροῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκπυρωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
ἐκπυρωθέντων