ἐκδανείζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: also spelled ἐκδανίζω
 • Meaning: to lend with interest
 • Cognates: δανείζω
 • Forms:
  • ἐκδανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐκδανείσῃς
ἐκδαπανάω
ἐκδαπανηθήσομαι
ἐκδέδεκται
ἐκδεδίκηται
ἐκδεδομένῃ
ἐκδεδομένη
ἐκδεδομένῳ
ἐκδέδοσαι
ἐκδειματούμενοι
ἐκδειματόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to frighten out, terrify
  • Passive:
   • to be greatly terrified
 • Cognates: δειματόω, ἐκδειματόω
 • Forms:
  • ἐκδειματούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐκδείραντες
ἐκδεκτέον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • it must be admitted
  • one must admit, include, admittedly
  • admission of a proposition
 • Concord: Jeremy 56
ἔκδεξαι
ἐκδέξεται
ἐκδέξῃ
ἐκδέξομαι
ἐκδέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flay, strip off the skin
  • to remove (a thin, flat object from a surface)
 • Cognates: δέρω, ἐκδέρω
 • Forms:
  • ἐκδείραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξέδειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκδέχεσθε
ἐκδέχεται
ἐκδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take, receive from, accept
  • to accept approvingly
  • to receive (a guest), welcome
  • to pay attention to, take to heart
  • to expect (something, someone)
  • to be in store for
  • to wait (for something, someone), await
  • to view mentally
  • to be surety for (someone)
  • to take in charge
 • Cognates: ἀναδέχομαι, ἀπεκδέχομαι, ἀποδέχομαι, δέχομαι διαδέχομαι εἰσδέχομαι ἐκδέχομαι ἐνδέχομαι ἐπιδέχομαι καταδέχομαι παραδέχομαι παρεκδέχομαι προσδέχομαι ὑποδέχομαι
 • Forms:
  • ἐκδέδεκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἔκδεξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκδέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐκδέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐκδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐκδεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκδεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐκδεχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • ἐκδεχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐκδεχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἐξεδέχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
ἐκδεχόμεθα
ἐκδεχόμενοι
ἐκδεχόμενος
ἐκδεχομένου
ἐκδεχομένους
ἐκδεχομένων
ἐκδέω
ἔκδηλον
ἔκδηλος
ἐκδημέω
ἐκδημησαι
ἐκδημία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκδημία 
GEN  
DAT  
ACCἐκδημίαν 
ἐκδημίαν
ἐκδημουμεν
ἐκδημουντες
ἐκδήσεις
ἐκδιαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make a change in one's habits
   • to decide a case as an arbitrator
  • Passive:
   • to change one's mode of life from
 • Cognates: διαιτάω, ἐκδιαιτάω
 • Forms:
  • ἐξεδιῄτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκδιαιτέω
ἐκδιαιτηθῆναι
ἐκδιδάσκει
ἐκδιδάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to teach thoroughly, train
 • Cognates: ἐκδιδάσκω
 • Forms:
  • ἐκδιδάσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκδιδύσκειν
ἐκδιδυσκόμενος
ἐκδιδύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strip, despoil
   • to rob possessions
  • Passive:
   • to be put off
 • Cognates: ἐνδιδύσκω
 • Forms:
  • ἐκδιδύσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκδιδυσκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκδιδύσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐκδιδύσκων
ἐκδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give up, surrender, yield
   • to surrender in submission
   • to give up, deliver (a document)
   • to put out, publish
   • to bring out
   • to bring into existence
   • to pay out to, give out as expenditures
   • to issue an official order
   • to produce, make
    • ἐκδοῦναι αὔλακας = make a furrow, plough (plow) a furrow
   • to farm out, hire out, lease, rent
  • Middle:
   • to hand over, deliver
   • to give (a daughter) in marriage
   • to publish
  • Passive:
   • to have been married
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • ἐκδεδομένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐκδεδομένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐκδεδομένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἐκδέδοσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκδοθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκδόσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἔκδοσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐκδοῦναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκδώσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκδώσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέδετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἐξεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξέδοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέδοτο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
ἐκδιηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to tell (in detail), recount, narrate
 • Cognates: ἀφηγέομαι, διηγέομαι, ἐξηγέομαι, προηγέομαι, προκαθηγέομαι, προσεξηγέομαι
 • Forms:
  • ἐκδιήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκδιηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐκδιηγησάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἐκδιηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκδιηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐκδιήγηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • ἐκδιηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐκδιηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
ἐκδιήγησαι
ἐκδιηγήσασθαι
ἐκδιηγησάσθωσαν
ἐκδιηγήσεται
ἐκδιηγήσομαι
ἐκδιήγηται
ἐκδιηγούμενοι
ἐκδιηγῶνται
ἐκδικᾷ
ἐκδικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐκδικάω
 • Meaning:
  • Active:
   • to avenge, inflict retribution
   • to decide finally, settle
  • Middle:
   • to avenge oneself, take vengeance for
 • Cognates: δικάζω, ἐκδικάζω, καταδικάζω
 • Forms:
  • ἐκδικᾷ Verb: Aor Act Infin
  • ἐκδικᾶται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐκδικᾶται
ἐκδικάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐκδικάζω
 • Meaning: to avenge, punish
ἔκδικε
ἐκδίκει
ἐκδικεῖ
ἐκδικεῖς
ἐκδικεῖται
ἐκδικεῖτε
ἐκδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to avenge (someone), procure justice for (someone)
  • to take vengeance for (something), requite
  • to do justice to one's official position
  • to exact vengeance for (something)
  • to punish
  • to vindicate
 • Cognates: ἀδικέω, ἀντιδικέω, ἀπαδικέω, ἐκδικέω, προαδικέω
 • Forms:
  • ἐκδεδίκηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκδίκει Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκδικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκδικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐκδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκδικηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκδικηθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἐκδικήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκδικήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκδικήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκδικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκδίκησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκδικησω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκδικούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐκδικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκδικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκδικοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐκδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐκδικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεδίκα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεδικήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεδίκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξεδίκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεδίκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκδικηθῆναι
ἐκδικηθήσεται
ἐκδικηθήτω
ἐκδικῆσαι
ἐκδικήσαι
ἐκδικήσατε
ἐκδικήσει
ἐκδικήσειν
ἐκδικήσεις
ἐκδικήσεων
ἐκδικήσεως
ἐκδικήσῃ
ἐκδικήσῃς
ἐκδίκησιν
ἐκδίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vengeance, revenge, punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκδίκησιςἐκδικήσεις
GENἐκδικήσεωςἐκδικήσεων
DATἐκδικήσειἐκδικήσεσι(ν)
ACCἐκδίκησινἐκδικήσεις
ἐκδίκησον
ἐκδικήσουσιν
ἐκδικησω
ἐκδικητήν
ἐκδικητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, vindicator
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκδικητής 
GEN  
DAT  
ACCἐκδικητήν 
ἔκδικον
ἔκδικος
ἐκδικούμενα
ἐκδικοῦντες
ἐκδικοῦσα
ἐκδικοῦσαν
ἐκδικῶ
ἐκδικῶν
ἐκδιωκόμενος
ἐκδιώκοντες
ἐκδιώκοντος
ἐκδιώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pursue, drive out, chase hard, chase away
  • to banish, attack, persecute severely, afflict
 • Cognates: ἀποδιώκω, διώκω, ἐκδιώκω, ἐπιδιώκω, καταδιώκω, μεταδιώκω, συνδιώκω
 • Forms:
  • ἐκδιωχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκδιωκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκδιώκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκδιώκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐκδιῶξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκδιωξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐκδιώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκδιώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξεδιώχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεδίωκον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐξεδίωξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκδιῶξαι
ἐκδιωξάντων
ἐκδιώξουσιν
ἐκδιώξω
ἐκδιωχθήσονται
ἐκδοθῶσι
ἐκδόσεται
ἐκδόσθαι
ἔκδοσθε
ἔκδοτον
ἔκδοτος
ἔκδου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδέω
ἐκδοῦναι
ἐκδοχή
ἐκδύνει
ἐκδύνω
ἔκδυσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδύω
ἐκδυσάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσασθαι
ἐκδύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσεται
ἐκδύσῃ
ἔκδυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσονται
ἐκδύσουσιν
ἐκδύσω
ἐκδύσωσιν
ἐκδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐκδύνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to take off, plunder
   • to strip off
   • to escape, get out from
  • Middle:
   • to strip oneself off
   • to undress oneself
   • to put off
 • Cognates: ἀπεκδύομαι, ἀποδύω, δύω, εἰσδύω, ἐκδύω, ἐνδύω, ἐπενδύομαι, ἐπιδύω, καταδύω, περιδύω, ὑποδύω
 • Forms:
  • ἐκδύσωσι(ν) Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἔκδυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκδυσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐκδύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκδύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐκδύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐκδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκδύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἔκδυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκδύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκδύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκδύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξεδυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐξέδυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεδύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξέδυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκδώσειν
ἐκδώσεται
ἐκδώσουσι
ἐκδώσουσιν