κατέφαγε
κατέφαγεν
κατέφαγον
κατεφάγοσαν
κατεφάνη
κατέφερεν
κατεφέρετο
κατεφθάρης
κατεφθάρησαν
κατεφθάρκατε
κατεφθαρκότας
κατεφθαρμένη
κατεφθαρμένοι
κατεφθαρμένων
κατέφθασεν
κατέφθειραν
κατέφθειρε
κατέφθειρεν
κατεφθείρετο
κατεφίλει
κατεφίλησαν
κατεφίλησεν
κατεφίλουν
κατεφίσταμαι
κατεφίστημι
κατέφλεγεν
κατέφλεξας
κατέφλεξεν
κατεφλόγισεν
κατεφρονεῖτο
κατεφρόνησαν
κατεφρόνησας
κατεφρόνησεν
κατεφρόνουν
κατέφυγα
κατέφυγε
κατέφυγεν
κατεφύγομεν
κατέφυγον
κατεφύγοσαν
κατεφύτευσα
κατεφύτευσας
κατεφύτευσεν