κατέσβεσεν
κατέσεισε
κατέσεισεν
κατέσησαν
κατέσθετε
κατέσθῃ
κατεσθίει
κατεσθίειν
κατεσθίετε
κατεσθιέτωσαν
κατεσθίοντας
κατεσθίοντες
κατεσθίουσα
κατεσθιούσης
κατεσθίουσι
κατεσθίουσιν
κατεσθίω
 • Present
 • κατέσθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατέσθῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κατεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατεσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • κατεσθίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατεσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατεσθίοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κατεσθίοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατεσθίουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • κατεσθιούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • κατεσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατεσθίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κατεσθόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • κατέσθουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • κατέσθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • κατήσθιεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • καταφάγεσαι Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταφάγεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • καταφάγονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κατέδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κατέδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κατέδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κατάφαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταφαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταφαγέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταφάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταφάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταφάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • καταφαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κατέφαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέφαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεφάγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταφάγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
κατεσθίων
κατεσθόντων
κατέσθουσα
κατέσθων
κατεσιώπησεν
κατεσιώπων
κατεσκαμμένα
κατεσκαμμέναι
κατεσκαμμένον
κατεσκάφη
κατεσκάφησαν
κατέσκαψαν
κατέσκαψεν
κατεσκέδασεν
κατεσκεύαζον
κατεσκεύασα
κατεσκεύασας
κατεσκεύασε
κατεσκεύασεν
κατεσκευάσθη
κατεσκευασμένων
κατεσκευασμένα
κατεσκευασμένον
κατεσκευασμένου
κατεσκεύασται
κατεσκεψάμεθα
κατεσκεψάμην
κατεσκέψαντο
κατεσκέψασθε
κατεσκήνουν
κατεσκήνωσα
κατεσκήνωσαν
κατεσκήνωσας
κατεσκήνωσεν
κατεσκόπευεν
κατεσκόπευσαν
κατεσμικρύνθη
κατεσοφίσατο
κατέσπασα
κατέσπασαν
κατέσπασεν
κατεσπάσθη
κατεσπείροντο
κατέσπευδεν
κατέσπευδον
κατέσπευσαν
κατέσπευσεν
κατεστάθη
κατεστάθην
κατεστάθησαν
κατέστακα
κατεσταλμένους
κατεστεμμένοι
κατεστέναξαν
κατέστη
κατεστηρίχθαι
κατέστησα
κατέστησαν
κατέστησας
κατέστησε
κατέστησεν
κατεστραμμένα
κατεστραμμένη
κατεστραμμένης
κατέστραπται
κατεστρατοπέδευσαν
κατεστρατοπέδευσεν
κατεστράφη
κατέστρεψα
κατέστρεψας
κατέστρεψε
κατέστρεψεν
κατεστρώθησαν
κατέστρωσαν
κατέστρωσεν
κατέσυρα
κατεσφάγησαν
κατέσφαζον
κατέσφαξαν
κατέσφαξεν
κατεσφραγίσθη
κατεσφραγισμένον
κατεσχέθη
κατέσχεν
κατέσχον
κατέσχοσαν