ἐπίσαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a load on (the back of a beast), saddlebag, pack-saddle
 • Cognates: ἐπίσαγμα, σάγμα
ἐπισάξατε
ἐπίσαξον
ἐπισάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to saddle (a beast), place a saddle on (a horse to get ready for battle)
  • to pile a load upon a beast's back, store upon
 • Cognates: ἐπισάσσω, προσάσσω
ἐπισάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to saddle (a beast)
  • to pile a load upon a beast's back, store upon
 • Cognates: ἀποσάττω
 • Forms:
  • ἐπεσάσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπέσαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέσαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέσαξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπίσαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπισεσαγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut