ἐπισυνάγαγε
ἐπισυναγαγεῖν
ἐπισυνάγει
ἐπισυναγόμενος
ἐπισυνάγω
 • Present
 • ἐπισυνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπισυναγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπισυνάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπισυνήγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐπισυναχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπισυνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπισυνάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐπισυνάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐπισυνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπεσύναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπισυναχθεισῶν Verb: Aor Pass Part Gen Plur Fem
 • ἐπισυναχθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
 • ἐπισυναχθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐπισυναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπισυναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπισυνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπισυναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπισυνάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπισυνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπισυνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπισυνήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐπισυνῆχθαι Verb: Perf Mid Infin
 • ἐπισυνηγμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • ἐπισυνηγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐπισυνηγμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • ἐπισυνηγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐπισυνηγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Neut
 • ἐπισυνῆκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπισυναγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπισυναγωγήἐπισυναγωγαί
GENἐπισυναγωγῆςἐπισυναγωγῶν
DATἐπισυναγωγῇἐπισυναγωγαῖς
ACCἐπισυναγωγήνἐπισυναγωγάς
VOCἐπισυναγωγήἐπισυναγωγαί
ἐπισυναγωγήν
ἐπισυναγωγῆς
ἐπισυνάγων
ἐπισυνάξαι
ἐπισυνάξει
ἐπισυνάξουσι
ἐπισυνάξουσιν
ἐπισυνάξω
ἐπισυναχθεισῶν
ἐπισυναχθέντα
ἐπισυναχθέντας
ἐπισυναχθέντες
ἐπισυναχθῆναι
ἐπισυναχθήσονται
ἐπισυνεσταμένῃ
ἐπισυνέστησαν
ἐπισυνέστησεν
ἐπισυνέχοντας
ἐπισυνέχω
ἐπισυνήγαγεν
ἐπισυνηγμένα
ἐπισυνηγμένη
ἐπισυνηγμένην
ἐπισυνηγμένοι
ἐπισυνηγμένοις
ἐπισυνήγοντο
ἐπισυνῆκται
ἐπισυνῆχθαι
ἐπισυνήχθη
ἐπισυνήχθησαν
ἐπισυνισταμένῃ
ἐπισυνίστημι
ἐπισυντρέχει
ἐπισυντρέχω
ἐπισυστάντες
ἐπισυστάσει
ἐπισυστάσεις
ἐπισυστάσης
ἐπισύστασιν
ἐπισύστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπισύστασιςἐπισυστάσεις
GENἐπισυστάσεωςἐπισυστάσεων
DATἐπισυστάσειἐπισυστάσεσι(ν)
ACCἐπισύστασι(ν)ἐπισυστάσεις
ἐπισυστήσῃ
ἐπισυστήσονται
ἐπισυστήσω
ἐπισύστητε
ἐπισυστρέφεσθαι
ἐπισυστρέφω
ἐπισυστρέψαι
ἐπισυστῶμεν