ἔξαιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bloodless, drained of blood
ἐξαιρεθήσεται
ἐξαίρει
ἐξαίρειν
ἐξαιρεῖσθαι
ἐξαιρεῖσθε
ἐξαίρεσθαι
ἐξαίρετοι
ἐξαίρετον
ἐξαιρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • excepted
  • distinguished, excellent
  • given as a special honour
  • taken out, delivered out of
  • chosen, picked out, choice
  • remarkable, special, singular
 • Cognates: αἱρετός, αὐθαίρετος, ἐξαιρετός
 • Forms:
  • ἐξαίρετοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἐξαίρετον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξαιρέτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἐξαιρέτῳ
ἐξαιρέτως
ἐξαιρέω
 • Present
 • ἐξαιρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐξαιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξαιρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξαιρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐξαιρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξελοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξειλόμεθα Verb: 2Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐξειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐξειλάμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξεῖλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξείλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἐξειλόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξείλου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐξείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἔξελε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξελεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐξελέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἐξέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐξελέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐξέληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξέλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐξέλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐξῄρησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἐξαίρῃ
ἐξαίρομεν
ἐξαιρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξαίρω
ἐξαῖρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξαίρω
ἐξαιρούμενοι
ἐξαιρούμενος
ἐξαιρουμένων
ἐξαίρουσαν
ἐξαιροῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξαίρω
ἐξαίρω
 • Present
 • ἐξαιροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐξαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαίρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐξαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐξαίρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐξαιρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξαῖρον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξαίρουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἐξαίρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξαρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐξῄροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐξαρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξαροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐξαροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαρθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξαρθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξαρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξᾶραι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξάραι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐξάραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξῆρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξάρας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξάρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔξαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξαρθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐξάρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξάρωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξῆρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξηρμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • ἐξῆρον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξῄρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐξῆρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐξαίρων
ἐξαίσια
ἐξαίσιον
ἐξαίσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extraordinary, remarkable, exceptionally, violent
  • beyond what is determined
  • lawless
 • Cognates: αἴσιος, ἐξαίσιος
 • Forms:
  • ἐξαίσια Adj: Acc Plur Neut
  • ἐξαίσιον Adj: Nom Sing Neut
  • ἐξαισίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐξαισίῳ
ἐξαιτέομαι
ἐξαιτέω
ἐξαίφνης