ἐξασθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be utterly weak, become very weak, grow weak, be exhausted
 • Cognates: ἀσθενέω
 • Forms:
  • ἐξασθενήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξησθενηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξησθένησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξασθενήσετε
ἐξασκεῖ
ἐξασκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to train thoroughly, practice
  • to provide training in
  • to adorn, deck out, equip
 • Cognates: ἀσκέω
 • Forms:
  • ἐξασκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξασκήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐξασκήσαντες
ἐξαστράπτον
ἐξαστραπτόντων
ἐξαστράπτω
ἐξαστράπτων