ἐξαλάομαι
ἐξάλειπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an unguent-box, box of perfume, box of ointment
ἐξαλείφεις
ἐξαλειφθείη
ἐξαλειφθῇ
ἐξαλειφθῆναι
ἐξαλειφθήσεται
ἐξαλειφθήτω
ἐξαλειφθήτωσαν
ἐξαλείφω
 • Present
 • ἐξαλείφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαλείφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξαλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξαλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξαλείψασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐξαλείψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξαλειφθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • ἐξαλειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξαλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξαλειφθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • ἐξαλειφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξαλεῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐξαλείψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξαλείψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξαλείψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξάλειψοόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξηλείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξήλειψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήλειψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξήλειψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐξαλείφων
ἐξαλεῖψαι
ἐξαλείψας
ἐξαλείψασθαι
ἐξαλείψει
ἐξαλείψεις
ἐξαλείψῃ
ἐξαλείψῃς
ἐξάλειψιν
ἐξάλειψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξάλειψιςἐξαλείψεις
GENἐξαλείψεωςἐξαλείψεων
DATἐξαλείψειἐξαλείψεσι(ν)
ACCἐξάλειψινἐξαλείψεις
ἐξάλειψοόν
ἐξαλείψουσιν
ἐξαλείψω
ἐξαλείψωμεν
ἔξαλλα
ἐξαλλασσούσας
ἐξαλλάσσω
ἔξαλλοι
ἐξαλλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to change, alter
  • to effect changes
 • Cognates: ἀλλοιόω
 • Forms:
  • ἐξαλλοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐξάλλοις
ἐξαλλοιῶσαι
ἐξάλλομαι
ἐξαλλόμενος
ἔξαλλον
ἔξαλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • special, distinguishing
  • extraordinary, strange, exorbitant
  • substantially different from (the normal and common)
 • Cognates: ἄλλος, ἔξαλλος
 • Forms:
  • ἔξαλλα Adj: Acc Plur Neut
  • ἔξαλλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐξάλλοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἔξαλλον Adj: Acc Sing Fem
  • ἐξάλλων Adj: Gen Plur Masc
ἐξαλλοτριόω
ἐξαλλοτριωθῆναι
ἐξαλλοτρίωσιν
ἐξαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • domain under a different regime
  • alienation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξαλλοτρίωσιςἐξαλλοτριώσεις
GENἐξαλλοτριώσεωςἐξαλλοτριώσεων
DATἐξαλλοτριώσειἐξαλλοτριώσεσι(ν)
ACCἐξαλλοτρίωσι(ν)ἐξαλλοτριώσεις
ἐξάλλων
ἐξαλοῦνται