ἑξάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: six times
ἑξακισχίλιαι
ἑξακισχίλιοι
ἑξακισχιλίοις
ἑξακισχιλίους
ἐξακολούθει
ἐξακολουθεῖν
ἐξακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to conform to
  • to follow, pursue (a way)
  • to go after (something attractive)
  • to obey, follow (an authority)
 • Cognates: ἀκολουθέω, ἐπακολουθέω, ἐξακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • ἐξακολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξακολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξακολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξακολουθήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐξακολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐξακολουθοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξηκολούθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξακολουθῆσαι
ἐξακολουθήσαντες
ἐξακολουθήσουσι
ἐξακολουθήσουσιν
ἐξακολουθοῦμεν
ἐξακονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Cognates: ακονάω
 • Forms:
  • ἐξηκονήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξακοντίζουσιν
ἐξακοντίζω
ἑξακόσια
ἑξακόσιαι
ἑξακοσίας
ἑξακόσιοι
ἑξακοσιοστός
ἑξακοσιοστῷ
ἑξακοσίους
ἐξακοσίων
ἐξακριβάζεται
ἐξακριβάζῃ
ἐξακριβάζομαι
ἐξακριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to inquire with precision
   • to know accurately
   • to count accurately
  • Middle:
   • to examine accurately
 • Cognates: ἀκριβάζω, διακριβάζομαι, ἐξακριβάζω
 • Forms:
  • ἐξακριβάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐξακριβάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξακριβάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξακριβάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηκριβάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξακριβάσασθαι