ἐξαπατᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐξαπατάω
ἐξαπατάτω
ἐξαπατάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to beguile, deceive, cheat, seduce
 • Cognates: ἀπατάω, ἐξαπατάω, φρεναπατάω
 • Forms:
  • ἐξαπατήσητε
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαπατᾶσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
   • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξαπατάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξαπατηθεῖσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐξαπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαπατῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαπατῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαπατηθεῖσα
ἐξαπατῆσαι
ἐξαπατήσῃ
ἐξαπατήσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐξαπατάω
ἐξαπατῶσι(ν)
ἐξαπεστάλη
ἐξαπέσταλκα
ἐξαπέσταλκας
ἐξαπέσταλκεν
ἐξαπέσταλμαι
ἐξαπεσταλμέναι
ἐξαπέστειλα
ἐξαπεστείλαμεν
ἐξαπέστειλαν
ἐξαπέστειλας
ἐξαπεστείλατε
ἐξαπέστειλε(ν)
ἐξαπεστέλλετε
ἐξαπεστέλλοντο
ἐξαπεστέλλοσαν
ἐξάπινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • suddenly, unexpectedly, all of a sudden
  • accidentally
  • without premeditated intention, impromptu, unplanned, spontaneous
ἐξαπίνης
 • Parse: Adverb
 • Meaning:suddenly
ἐξαπλόω
ἐξαπολλυμένων
ἐξαπόλλυμι
ἐξαπορέομαι
ἐξαπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in great doubt
  • to be in great difficulty
  • to be in great embarrassment
 • Cognates: ἀπορέω, διαπορέω, ἐξαπορέω
 • Forms:
  • ἐξαπορέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξηπορήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξαπορηθῆηναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξαπορούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐξαπορηθῆηναι
ἐξαπορούμενοι
ἐξαποσταλέν
ἐξαποστείλαι
ἐξαποστεῖλαι
ἐξαποστείλαντι
ἐξαποστείλας
ἐξαποστείλατε
ἐξαποστειλάτωσαν
ἐξαποστείλῃ
ἐξαποστείλῃς
ἐξαποστείλητε
ἐξαπόστειλον
ἐξαποστείλω
ἐξαποστελεῖ
ἐξαποστελεῖς
ἐξαποστελεῖτε
ἐξαποστέλλει
ἐξαποστέλλειν
ἐξαποστέλλετε
ἐξαποστέλλῃ
ἐξαποστέλλῃς
ἐξαποστελλομένους
ἐξαποστελλομένων
ἐξαποστέλλοντας
ἐξαποστέλλοντες
ἐξαποστέλλουσιν
ἐξαποστέλλω
 • Present
 • ἐξαποστέλλει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξαποστέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐξαποστέλλῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐξαποστέλλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐξαποστελλομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐξαποστελλομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐξαποστέλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐξαποστέλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐξαποστέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαποστέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξαπεστέλλετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐξαπεστέλλοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαπεστέλλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐξαποστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαποστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαποστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξαποστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξαποστέλλετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξαποστείλαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • ἐξαπεστάλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξαπέστειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξαπεστείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξαπέστειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαπέστειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαπεστείλατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξαπέστειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαπέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαποσταλέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξαποστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξαποστείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξαποστείλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξαποστειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐξαποστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξαποστείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξαποστείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξαπόστειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξαποστείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἐξαπέσταλκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐξαπέσταλκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαπέσταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαπέσταλμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐξαπεσταλμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
ἐξαποστέλλων
ἐξαποστελῶ
ἐξαποστολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξαποστολήἐξαποστολαί
GENἐξαποστολῆςἐξαποστολῶν
DATἐξαποστολῇἐξαποστολαῖς
ACCἐξαποστολήνἐξαποστολάς
VOCἐξαποστολήἐξαποστολαί
ἐξαποστολήν
ἑξαπτερύγοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:six-winged
 • Forms:
  • ἑξαπτερύγων Adj: Gen Plur MFN
ἑξαπτερύγων
ἐξάπτῃ
ἐξάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set fire to, ignite, kindle, inflame
   • to fasten to
   • to set burning
  • Passive:
   • to cling to
   • to fasten oneself to and gain a firm grip on
   • to pursue at heel
 • Cognates: ἀφάπτω, ἀνάπτω, ἅπτω, ἐφάπτω, καθάπτω, περιάπτω, προσάπτω, συνάπτω, ὑφάπτω
 • Forms:
  • ἐξαφθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • ἐξάπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐξάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξῆπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξήψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξῆψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing